An der Weide 33, 30173 Hannover | tel 0511 - 60041395 fax 0511 - 60041396 mobil: 015119600091 | contact@riedelarchitekt.de